Strandkorb
Strandkorb | 1980 | Federzeichnung | 30 x 21 cm